INGEZONDEN BRIEF: Erfgoedcommissie legt taken neer - Nederweert24

2021-12-30 12:31:05 By : Mr. Ken Chu

Nieuws uit Nederweert, Ospel, Budschop, Leveroy, Nederweert-Eind en Ospeldijk

De gemeentelijke Erfgoedcommissie, die al meer dan 22 jaar het gemeentebestuur van Nederweert gevraagd en ongevraagd ondersteunt en adviseert bij de bepaling en uitvoering van het erfgoed- en monumentenbeleid van deze gemeente, heeft per 1 december al haar taken neergelegd.

In een recente brief aan de leden van de gemeenteraad van Nederweert heeft de commissie haar besluit toegelicht. De hoofdreden voor haar beslissing is dat de commissie zich sinds het aantreden van de nieuwe wethouder Stienen (o.a. portefeuillehouder Erfgoedzaken) in de zomer van 2021 aan de kant gezet voelt. De commissie wordt stelselmatig niet betrokken bij actuele erfgoeddossiers zoals bijvoorbeeld het onder welstand staande historische straatbeeld in de Kerkstraat (n.a.v. de afbraak van pand Alda). Evenmin was dat het geval bij de verplaatsing en sloop van het aspergesversterkingsmonument in Hulsen. Daarnaast heeft de wethouder onlangs de leiding van de onafhankelijke commissie bestuurlijk en persoonlijk naar zich toegetrokken. Verder heeft de wethouder de schriftelijke informatievoorziening van de commissie (nodig om haar adviestaken te vervullen) drooggelegd en ook op andere manieren de commissie in haar functioneren en zichtbaarheid belemmerd.

Oproep aan de gemeenteraad Hoe het eigenlijk moet gaan met het functioneren en het werkgebied van de commissie is door de gemeenteraad vastgelegd in de zogenaamde Verordening op de Erfgoedcommissie 2010. Die is kort en krachtig en laat aan helderheid niets te wensen over. Samengevat: ‘onafhankelijk van het gemeentebestuur, gevraagd én ongevraagd adviseren, en bij twijfel door B&W geconsulteerd worden’. Dat model functioneert al vele jaren succesvol in Nederweert. In de recente praktijk neemt de commissie waar dat zo gehandeld wordt en dat blijken bewuste keuzes te zijn. Dat is de reden dat de commissie zich nu tot de gemeenteraad wendt. De vraag is in feite: “Is de verordening na 12 jaar prima gewerkt te hebben ineens niet meer goed en in dat geval, wat moet er dan veranderen?”. Maar ook “Is de verordening prima, maar wordt er bestuurlijk buiten de lijntjes gekleurd en niet aan de wet gehouden?” De commissie vindt dat de gemeenteraad vanuit haar controlerende taak hier wat van zou moeten vinden en roept de raadsleden op daarover in het openbaar over in gesprek te gaan met de wethouder. Met als doel om op die manier duidelijkheid te verschaffen aan de commissie over wat haar rol en taken zijn.

Vertrouwensbreuk In de brief beklemtoont de commissie dat de discussie niet alleen over regeltjes en wetten moet gaan. Het gaat namelijk ook over hoe je, op de schaal van Nederweert, samen en verbindend optrekt als gemeentebestuur, commissie en publieksachterban. In dat kader spreekt de Erfgoedcommissie uit aan de hand van diverse voorbeelden erg aangedaan te zijn door de weinig empathische en de niet op samenwerken en duurzaam-verbinden gerichte stijl waarmee de commissieleden zowel persoonlijk als collectief door de wethouder bejegend worden. Ook zijn er zorgen over hoe er door de wethouder in de gemeenteraad en in de pers over de commissie gesproken wordt en de voorstelling van zaken die daarbij consequent gegeven wordt. De Erfgoedcommissie trekt na diverse gesprekken tussen haar voorzitter en de wethouder en talloze (overigens onbeantwoorde) oproepen en brieven van de commissie aan deze bestuurder de conclusie dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan. 

Taken neergelegd Het is naar de mening van de commissie nu aan de gemeenteraad van Nederweert om stelling te nemen. Zolang de gemeenteraad en de wethouder niet tot een gezamenlijk beeld zijn gekomen over wat van de commissie verwacht wordt, kan de uit onbezoldigde vrijwilligers bestaande commissie haar werk niet doen. Daarom legt de Erfgoedcommissie haar taken voor onbepaalde tijd volledig neer. De commissie schrijft in de brief dat zij vindt dat zij weerloos is gemaakt, en zolang dat het geval blijft, ook het Nederweerter erfgoed in feite weerloos is. En dat is risicovol in een tijd waarin door allerlei planologische ontwikkelingen in de kernen en in het buitengebied het voortbestaan van karakteristieke panden en monumenten meer dan ooit onder druk staat.

De Gemeentelijke Erfgoedcommissie Nederweert is een groep van vier door het gemeentebestuur benoemde, onbezoldigde vakbekwame/inhoudelijke/competente vrijwilligers en experts uit de gemeenschap die zich reeds vele jaren inspant voor het adviseren over behoud en beleid van erfgoed in het gemeentelijk en maatschappelijk belang. De leden zijn Annette Marx, Leonie van de Ven, Alfons Bruekers en Siem Peters. De expertises gaan over erfgoedhistorie, architectuur, archeologie en bouwkunde. 

De onafhankelijke positie en taken van de commissie zijn gebaseerd op de Monumentenwet 1988, de nieuwe Omgevingswet, de Wet Dualisering gemeentebestuur 2002 en staan beschreven in twee gemeentelijke verordeningen die overal in Nederland hetzelfde zijn.

Ondanks dat er in Nederweert in het verleden veel erfgoed verloren is gegaan, is het de verdienste van de Erfgoedcommissie dat Nederweert nog altijd beschikt over een kleine 150 Rijks- en gemeentelijke monumenten in de dorpskernen en het buitengebied. En dat er constant aandacht is voor de kwaliteit ervan en het bewaren van het erfgoed voor de toekomst. Dat doet de commissie in een bijzonder en succesvol beproefde eigentijdse dialoogvormconcept in een driehoeksoverleg tussen initiatiefnemers/eigenaren, hun architecten en de commissie. Met als uitkomst een gedragen advies aan het gemeentebestuur als uiteindelijke besluitvormend orgaan en vergunningverlener.

De Erfgoedcommissie heeft een grote publieke achterban die o.a. bestaat uit de leden en sympathisanten van de lokale erfgoedorganisaties zoals o.a. Heemkunde Vereniging Nederweert (cultuurhistorie), Stichting Regionaal Archeologisch Bodemonderzoek (archeologische monumenten), de Stichting Geschiedschrijving Nederweert (monumentenzorg en publieksbereik). Aan de sinds jaar en dag onder auspiciën van de laatstgenoemde organisatie gearrangeerde cultuurhistorische monumentenexcursies in de dorpskern en in Budschop hebben inmiddels een kleine 3000 inwoners de deelgenomen en voor 2022 bestaat er zelfs nu al een wachtlijst. 

Door dit grote publieksbereik kweekt de achterban van de Erfgoedcommissie met veel succes belangstelling, waardering, trots en draagvlak bij de burgers voor het door het gemeentebestuur voorgestane erfgoedbeleid in onze gemeente. Die duizenden inwoners zijn niet alleen kiezers maar ook belanghebbenden bij de uitvoering van het erfgoedbeleid en in die zin allen de voorstanders van het gemeentelijke monumentenbeleid.

Categorie: Nieuws Lees meer over: erfgoed, geschiedenis, Nederweert

Wat een ongelooflijk schandaal!! Goed dat we middels deze zeer gewaardeerde Erfgoed commissie eens een kijkje kunnen nemen in de 0 sterren keuken van “Nederweert Anders “. Dit clubje narcisten moet flink afgerekend worden bij de naderende verkiezingen. De gerechten uit deze keuken stinken als rotte vis.

Als ik het goed lees heeft een beunhazende kluns die zich beroept op zijn wethouderschap een viertal vakbekwame/inhoudelijke/competente vrijwilligers en experts uit de gemeenschap geschoffeerd met een totaal gebrek aan kennis van historie en niks geleerd van een voorganger – ook wethouder – in Weert die enige decennia geleden op het idee kwam de halve binnenstad van Weert te slopen ten behoeve van de “vooruitgang”, waardoor we hier in Weert al decennia lang kampioen “lelijkste binnenstad van Limburg” zijn, tot leedvermaak van steden als Roermond en Maastricht waar ze net op tijd de slopershamer wisten te stoppen en waar het een feest is rond te lopen in tegenstelling tot Weert waar het vooral een kwestie is van DOORLOPEN en WEGWEZEN !!!

Wat een ellende, de enige oplossing is snel een wethouder die zich WEL aan de afspraken en regels houdt, dit lijkt helemaal nergens op, echt Nederweert Anders maar het moet wel ANDERS! Zo pikt de bevolking het gedrag van de linkse coalitie niet langer (zie het dossier windmolens en aspergestelling…..

Hij strijkt er in ieder geval geen tonnetje per jaar mee op….

Gezien de gewoonte van de gemeente om geen burgers te betrekken en ook geen rekening te houden met de burgers lijkt het mij duidelijk dat het probleem in ieder geval bij de gemeente ligt.

dat komt wethouder Stienen goed uit, want die houd niet van overleg. dat is alleen maar lastig want vaak hebben die niet dezelfde mening als zei. Als ik de brief van de erfgoed commissie lees lijkt het wel of ook de commissie het gevoel heeft dat ze op een zijspoor is gezet. en alleen maar gebruikt wordt om te laten lijken dat er overleg is. met Nederweert Anders zou alles anders zijn nou dat klopt, dit is in Nederweert nog nooit gebeurd.

Nederweert: Samen groots, (steeds minder) Samen doen: (als die vervelende burgers er maar niet bij betrokken worden. windmolens, aspergestelling, blauwe zone, monumenten….enz)

Het is inmiddels wel duidelijk dat Nederweert Anders helemaal niets met burgers heeft en al helemaal niet met burgerinspraak. Veel te lastig allemaal. Deze club zou het allemaal anders gaan doen en de politiek dichter bij de burgers willen brengen. Het tegendeel is waar. Snel wippen bij de volgende verkiezingen, want absoluut onbetrouwbaar!

Ik vindt dit heel erg om te lezen. Ook door de Mooie wandelingen die in nederweert met Alfons worden gemaakt. Dat JAN dit allemaal goed vind. Eerst maakten zij zich altijd hard voor de inwoners. Denk aan de randweg en aan het milieu. Kom op JAN doe nu wat ik gewent ben van jullie! Kom op voor onze bewoners en stop dit. Dit gaat niet goed. Eerst die windmolens nu dit weer en ook al boze verenigingen een aantal maanden terug.

En gevaarlijke kruising N266 – Brugstraat

Het op de man (partijen) spelen voor het eigen ” ïk” zijn zijn al jaren het geschavingsprobleem in Nederweert. Dit lost niets op voor een nieuwe bestuurscultuur: Open en transparant. Hier zijn alle politieke partijen in Nederweert bij betrokken!

Ligt dit aan de gemeente of aan de erfgoedcommissie die net zo goed Alfons Breukers commissie had kunnen heten.

Wordt tijd dat Nederweert Anders uit de coalitie wordt gezet. Die linkse club heeft Nederweert meer schade berokkend dan goed gedaan…

Geloof je zelf dat JAN dat doet. In het begin van deze periode riep deze dat JAN een volle periode kon besturen zonder het CDA. Als ze deze coalitie opblazen moeten ze terugkomen op hun woorden. Ze laten deze puinhoop liever voortduren tot de verkiezingen in maart. Ze hebben zelf enkele Portefeuilles waar geen gedonder is. Dus laat Nederweert Anders en D66 de klappen maar krijgen, en dat is niet zo moeilijk met een stelletje niet capabele bestuurders die regelen dat zelf heb je geen oppositie voor nodig.

Een defensieve en afwijzende houding tegenover andere belanghebbenden en/of gesprekspartners is vaak het gevolg van een gebrek aan kennis en kunde.

Deze ingezonden brief sluit qua ervaringen naadloos aan op de ingezonden brief van vorige week over de omwonenden van Windmolenpark Ospeldijk… Het zogenoemd “hoofdpijndossier” dat ook in de portefeuille van deze wethouder zit!

Uiterst triest. Hier moet de Raad en Burgemeester ingrijpen, het kan niet zijn dat zo iets voor de gemeenschap verloren gaat meningsverschillen mogen er zijn, die zijn altijd met goede wil oplosbaar ! Erfgoed is wat we niet iets wat we moeten verkwanselen en het is goed dat er mensen zijn die zich hierin verdiept hebben en veel energie aan geven, laat deze nu niet vallen en zorg dat er weer samengewerkt kan gaan worden. Raad en Burgemeester, jullie zijn nu aan zet !

Tot voor kort had ik geen idee wat er zoal te doen is in de gemeente politiek. En al helemaal niet in Nederweert want mijn gemeente is Leudal, op de grens met Nederweert. Naïef en vol vertrouwen stapte ik n jaar geleden voor t eerst in n overleg met de gemeente, in dit geval ook de wethouder. Want ik had begrepen dat we daar onze zorgen konden bespreken die er waren ivm de komst van de mega industriële windturbines in onze directe woonomgeving. We zijn nu een jaar verder.. Ondanks al mijn / onze pogingen een gesprek te voeren, samenwerking te vragen, omdat we denken dat de gemeente ons serieus zal nemen en de initiatiefnemers van de windturbines hierover aan te spreken, worden ook wij geweerd. En is er, om een gesprek over onze zorgen en ernstige hinder te voeren een officiële klacht nodig, over dat we niet gehoord worden.. Tot op heden is dat overigens nog steeds niet naar behoren gebeurd. Niet een keer kwam er n vraag van de wethouder: ‘goh, hoe gaat het met U? We begrijpen dat U ernstige overlast heeft en bezorgd bent over uw gezondheid?” Integendeel…. Niet geïnformeerd Genegeerd Geweerd Afgeserveerd Zonder enige dialoog… En dat, terwijl gaandeweg bleek, dat wij terdege wisten waarover we het hadden. Itt de wethouder die niet uit haar woorden en haar papieren kwam (zo ook in de laatste raadsvergadering ) En ons een hoofdpijn dossier noemt. Dus iemand inhuurt om daar snel n einde aan te maken. Waarom hoor ik toch steeds in al die overheids spotjes dat een dialoog zo belangrijk is voor de burgers? Dat ze mee aan de (klimaat) tafel moeten want dan is er pas echt sprake van participatie. Het zijn theoretische bedenksels. Ik mis t menselijk contact en de de menselijke maat. Het verhaal vd erfgoed commissie is wederom n schrijnend voorbeeld. Om ter afsluiting het in historisch perspectief te plaatsen: “O Gemeenteraad let op U Saeck”..

Ik lees nergens iets over bestuurscultuur in het stuk. Ik lees dat er een commissie is die geen vertrouwen meer heeft in samenwerken met de wethouder omdat de wethouder zich niet aan vastgestelde kaders houdt (volgende de commissie). En dat zij daarom vragen wat hier te doen. En daar lijkt de gemeenteraad aan zet.

Al zou de helft van wat ik lees waar zij. Is het nog beschamend.

Dus als ik het goed begrijp bent u pas in gesprek gegaan met de gemeente toen de bouw van de molens al (in september 2020) gestart was. En dan achteraf bléren dat je, je zin niet krijgt. Jij en Alfons lijken veel op elkaar. Er is geen ander gelijk dan dat van jullie en als jullie dat niet krijgen worden mensen te pas en te onpas publiekelijk “opgeknoopt” op social media. En nee ik ben niet politiek actief of lid van een politieke partij maar erger me ondertussen meer en meer over het onfatsoen en disrespect waarmee mensen menen te moeten communiceren.

Doospelnaar, ik zou u willen adviseren zich eerst eens te verdiepen in de historie van deze zaak en of en hoe omwonenden zijn betrokken bij en geinformeerd over de bouw van de windmolens en dan pas een oordeel over het gedrag van anderen te vellen. Er is op deze website inmiddels meer dan genoeg daarover gepubliceerd.

Niet geïnformeerd Genegeerd Geweerd Afgeserveerd Zonder enige dialoog… Op de man/vrouw spelen Ontkennen Niet met je willen praten. Afschuiven Intimidatie Laster Niet handhaven Wegkijken Problemen ontkennen Het is niet zo erg Klacht, alles wordt ontkent. Met kaders wordt de hand gelicht. Geen bezwaar dan is er niks aan de hand. Wel bezwaar dan grijpt de politiek/gemeente naar hun beleidsvrijheid. Ga je door naar de rechtbank dan heb je het voor eeuwig en altijd verbruid.

Zo regelt men dat bij de politiek in Nederweert. Ik weet niet of dit bestuurscultuur is of het recht van de sterkste. Weet wel, er zijn burgers die korte lijntjes hebben met de politiek/ het bestuur. Die wel wat geregeld krijgen. Deze omgangsvormen worden al heel lang toegepast en en zitten diep. Men is er nog steeds mee weg gekomen! Hoe kan dit? Burgers kijk eens in de spiegel en doe U mond open en laat dit niet alleen de kritische burgers doen!! Dan worden deze kritische mensen het leidend voorwerp en niet de problemen rond de bestuurscultuur.

beste Doospelnaar, in het voortraject werd er ons steeds voorgehouden dat er windmolens zouden komen staan alla de Copperwiek in Heibloem. dat is steeds aan iedereen gecommuniceerd hoogte ongeveer 160 meter. Echter op 30 september is er een wijziging gevraagd om de molen groter te maken zelfs groter dan volgens bestemmingsplan mocht. en dit werd in 10 dagen intern binnen de ons kent ons cultuur van Nederweert Anders geregeld met een eenvoudige wijziging zonder dat iemand op de hoogte werd gebracht, dus geen raad en al helemaal geen omwonende. dus het is geen achteraf bléren maar hier is gewoon sprake van misbruik van macht.

Doospelnaar, de omwonenden van het windmolenpark zijn niet geïnformeerd of betrokken en dat blijkt na grondig onderzoek een bewuste tactiek te zijn geweest. Velen wisten pas van de grote molens toen het fundament werd gestort. Nu leven ze met ernstige overlast die gezondheidsklachten veroorzaakt en worden op systematische wijze genegeerd terwijl de molens dag en nacht blijven draaien. Dát is pas onfatsoenlijk en disrespectvol! Mevrouw Boes neemt het op voor de gedupeerden, de slachtoffers in deze zaak en daar doet ze goed werk. Sterker nog, er zou nog veel meer gewicht aan gegeven mogen worden en daarbij is hulp en steun van harte welkom. Het valt niet mee om je als burger te verdedigen tegen dit systeem.

Beste partij JAN, maak aan deze totaal mislukte coalitie een einde. Het zal u enorm veel stemmen op gaan leveren!!

Ik reageer op het onfatsoen waarmee mensen menen te moeten reageren op deze site en niet op hoe e.e.a. tot stand is gekomen. Als het gaat over het verdiepen in de historie van de windmolens. Deze zijn mogelijk gemaakt door een voormalig VVD wethouder en niet de huidige. Dat mevrouw Boes het opneemt tegen het systeem, prima dat mag ze. Het systeem dat we in NL nastreven is een democratie en dat betekent dat de meerderheid beslist. Dan kan het inderdaad zo zijn dat bij wijze van 40% zijn of haar zin niet krijgt en zich moet schikken naar de zwijgende 60% meerderheid. Zuur, maar wel democratisch. Veel succes met jullie bijdrage aan de polarisatie aan onze maatschappij.

Doospelaar zijn eerste reactie gaat er over of de erfgoed omissie niet beter Alfons Breukers commissie zou kunnen heten. Dit is niet echt fatsoenlijk. De zeer gewaardeerde Alfons doet geweldig werk in de commissie, u zou hem dankbaar moeten zijn in plaats van zulke onzin hier te verkondigen. Missien jaloers op Alfons?

Ospelnaar, Zoals ook al door iemand eerder gesteld is er destijds alleen gecommuniceerd en vergund voor veel kleinere molens. Echter de cultuur van Nederweert Anders om dingen even intern te regelen, heeft er voor gezorgd dat er veel grotere molens staan. Hoorde jij in Heibloem klachten over deze kleinere molens. Alleen het bestuur van de energie coöperatie wat volledig bestaat uit leden van nederweert anders en D66 regelde wel even grotere molens met de wethouder uit de eigen partij. En dit Zonder de raad of omwonende in te lichten. Kortom Ospelnaar je moet je wel goed informeren voor je wat zegt.

Deze reactie is nergens op gebaseerd. En uw slot is zwaar beneden alle peil. Dat u hem niet waardeert zegt meer over u da over Alfons.

Begrijpend lezen is ook een kunst. Ik heb het over het keer op keer over het fatsoen in de reacties dat inmiddels ver te zoeken is. Dat te pas en te onpas ook de windmolens weer worden aangehaald en de discussie daarmee bewust of onbewust wordt afgeleid van hetgeen ik aanhaal, prima vooral doen. Maar ga me niet verwijten dat ik me niet genoeg heb verdiept in de windmolens daar gaat het hier helemaal niet over. Fijn weekend.

Of dat nergens op is gebaseerd daar weet jij helemaal niets van. Niet iedereen is gecharmeerd van Alfons en de manier waarop hij meent te moeten acteren c.q. de status die hij zichzelf aanmeet.

Fijn weekend voor jou en je naasten

Begrijpend lezen is inderdaad een kunst. Proberen te begrijpen wat een ander je wil vertellen ook. Nu je er een nachtje over geslapen hebt en hopelijk wat tot rust bent gekomen zou je misschien eens op jezelf kunnen reflecteren en je eigen manier van reageren eens kunnen afzetten tegen wat je anderen verwijt.

M.P.A. Slenders zegt

‘Geachte’ Doospelnaar. Wat ik probeer te begrijpen is hoe u naar aanleiding van een bericht op Nederweert24 van een collectief erfgoedvrijwilligers die de gemeenschap dient, ervoor durft te kiezen om éen individu (wiens achternaam u ook nog ns fout spelt, kent u dhr Bruekers eigenlijk wel???) er uit te lichten, over zijn vermeende gedrag meent te mogen oordelen en daar tot overmaat ook nog grapjes over zijn fysieke uiterlijk bij denkt te moeten maken. Terwijl u zelf de fatsoensrakker probeert uit te hangen. En nog erger: een beetje anoniem onder schuilnaam mensen zwart maakt. Wat drijft u eigenlijk. Is het jaloezie? Haat? De kleur van zijn ogen? Toon dat u een vent bent en maak uw echte naam bekend, dan krijgen we hopelijk een eerlijk gesprek ipv deze anonieme gifschijterij van een blijkbaar gefrustreerd persoon. Doe er dan ook meteen een foto van uw eigen uiterlijk bij, voor alle andere lezers van deze rubriek.

Deze wethouder is ook verantwoordelijk voor het volgende financiële fiasco wat zich aankomend jaar gaat voltrekken, ‘de pilot’ van het huis-aan-huis ophalen van het PMD afval waarbij het gebrek aan antwoorden overeenkomstig is met het beeld dat in deze brief geschetst wordt. Maar…, wanneer er zoveel lastige dossiers bij 1 persoon liggen, kan dat dan ook niet de oorzaak zijn van gebrekkige communicatie en het zoeken naar afkortingen zoals het negeren van de commissie? Waarbij ik niet zeg dat ik het eens ben met de gang van zaken. Integendeel. Monumenten sloop je binnen een dag maar je doet tientallen jaren tot eeuwen over om ze te herkennen.

Vastrecht afvalheffing gaat volgend jaar bijna 25 procent omhoog , voor de burgers welteverstaan !

Wat een top reactie, hulde!!

Doospelnaar, met een beetje verdiepen in de Nederweerter politiek zult u merken dat het wel degelijk aan de gemeente ligt. De gemeente komt keer op keer beloftes niet na, gaat pas achteraf met burgers in overleg als alles al geregeld is, luistert niet naar burgers, vergeet inwoners te informeren, houdt geen rekening met burgers en ga zo maar door. We hebben inderdaad een democratie in Nederland maar die is in Nederweert in mijn ogen ver te zoeken. We zullen zien hoe in maart gereageerd wordt door de inwoners van Nederweert.

Windmolenpark Ospeldijk, de Aspergestelling, afbraak van Erfgoed…..zomaar 3 thema’s onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van een incompetente wethouder. Verwijs alsjeblieft niet naar “ambtenaren die voor haar werken” en “eerdere besluitvorming door ook andere partijen”. Bij het accepteren van een dergelijke bestuurlijke functie draagt men ook de verantwoordelijkheid voor een stuk historisch beleid en diverse besluiten. Wil je dat niet? Kun je dat niet? Hou dan de eer aan jezelf als bestuurder. Daar is inmiddels voldoende reden voor.

Opvallend dat de limburger nog niks heeft geschreven. En vooral positief over deze coalitie schrijft. Is dit toeval of zijn hier ook contacten. Tijdens vorige verkiezingen gingen daar ook al geruchten over.

ik ben blij dat je dit zegt, want inmiddels krijgen wij ook twijfels… waarom dit belangrijke bericht van de erfgoed commissie de voorpagina niet haalt? al helemaal met alles wat zich daarachter openbaart? en in aansluiting op mijn ingezonden brief? Dus ik snap er ook niks van, ga me nog meer bezorgd maken over de berichtgeving van de media dan ik al deed.. Nog maar eens wat feiten op een rijtje: Hoe kan t immers dat er niks geschreven is nav de toch bijzondere raadsvergadering 23-11 jl? Ik heb daar bovendien nog de oproep gedaan om in de Limburger niet meer te spreken over”enkele” en “klagende” omwonenden! want dat kun je na t zien van onze lijst met handtekeningen, van niet betrokken omwonenden, de lopende handhavingsverzoeken en de oplopende klachten over ernstige hinder toch echt niet meer beweren… En de ingezonden brief over het hoofdpijndossier dus zelf maar naar de Limburger gestuurd. Nooit meer iets gehoord.. Net zo min als alle keren dat ik afgelopen jaar journalisten van de Limburger vroeg om de andere kant van het verhaal ook te mogen vertellen Zoals toen in Zuid- limburg door de journalist vd Limburger geschreven werd, “dat ze daar een voorbeeld konden nemen aan t geweldige participatieproces hier”… We hebben 3 pogingen gedaan om met hem een interview te krijgen..het resulteerde in afmelden en zwijgen.. Ook tijdens een interview op Stokershorst in dec 2020, door omwonenden daar geinitieerd. Maar waar de journalist aangaf dat A Bauer toch geweldig vrijwilligerswerk deed volgens haar. En we stuurden naar alle journalisten die we kennen vd Limburger in deze regio een rappport met onze zorgen. Geen enkele reactie.. Idem de landelijke media gaan niet vrij-uit, want dhr Bauer zag zn kans schoon en werkte eenzijdig mee aan het programma Pointer, https://pointer.kro-ncrv.nl/in-nederweert-zijn-omwonenden-juist-trots-op-hun-windmolens En vervolgens de uitzending https://pointer.kro-ncrv.nl/windmolens-kans-of-nachtmerrie Maar tot onze schrik in het hele programma geen enkele omwonende zonder windturbine in de achtertuin aan t woord, ook de gemeente Nederweert was niet om informatie gevraagd, hoorden wij achteraf ( want die wisten immers inmiddels van ons bestaan en het intrekkingsverzoek..) Ook in de plaatselijke media zoals via de site van dorpsraad ospeldijk lukte het niet om ons verhaal te laten horen, terwijl we daar almaar beelden zagen hoe geweldig snel het windpark herrees. Toen we 18 mei jl vroegen om een mooi stuk van Frits Nies te mogen delen, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210518_92886509) kregen we het onderstaande antwoord.. “: Hoi ik heb het even voor gelegd aan ons bestuur en ze vinden dat wij als dorpsraad geen mening ivm de windmolens hebben. Je zou het wel naar Nederweert 24 kunnen sturen en vragen of hun het willen plaatsen.”

dat hebben we uiteindelijk maar ter harte genomen en niet geheel zonder resultaat…

Je zegt het al, als ik goed lees. Niet dus. Wat heeft Weert hier mee te maken Hans? Beter lezen of anders wegwezen met je quatsch.

Beste Angela, de omwonenden waar je het over hebt weten de media goed te vinden. Het blijft bijzonder dat ze de hele voorgeschiedenis rond de windmolens gemist hebben. Nederweert24, Dagblad de Limburger, de gemeentes, L1/1Limburg. Allemaal hebben ze er de afgelopen jaren over bericht. Een nieuwkomer in jullie buurt kocht een groot stuk vastgoed terwijl hij wist dat er molens kwamen. Nu zegt en schrijft hij overal dat hij daar niks wist (lair). Hoe geloofwaardig ben je dan?

Laat me niet lachen. Omwonenden die zeggen nooit te zijn geïnformeerd over de komst over windmolens weten de pers nu verbazend goed en vaak te vinden. Diezelfde pers die de afgelopen jaren regelmatig over de komst van windmolens schreef. Zaten jullie toen onder een steen of zo?

Als het democratisch niet lukt gaan jullie nu deze wethouder aanvallen. Ze zit er een half jaar. De vergunningen voor de molens waren toen allang vergeven. De molens waren al in aanbouw. Smakeloos dat jullie deze politiek ingestoken brief van de erfgoedcommissie zo misbruiken.

De huidige wethouder is verantwoordelijk voor de acties en beslissingen van de vorige. Dat geldt voor alle dossiers dus ook voor de erfgoedcommissie en de windmolens.

In mijn optiek is er geen sprake van misbruik maar van het aantonen van parallellen tussen beide dossiers.

idd de huidig wethouder is verantwoordelijk, en als ik dan NA hoorde in de verkiezingsperiode. met hun aan de macht zou anders gaan, het centrumplan, de brugstraat, het afvalbeleid enz. maar over de windmolens waren ze het volledig eens met het verleden het was alleen en te langzaam gegaan. met hun zouden er snel meerdere parken komen in Nederweert. Dit hebben ze ook geprobeerd om middels een verkorte procedure een park mogelijk te maken (let wel) aan de andere kant van stockershorst. dit is niet door gegaan. omdat de oppositie inzette op een zorgvuldige procedure na afronding van park Ospeldijk. Ook toen bleek de nauwe verbinding tussen NA en de energie coöperatie deze hebben toen samen getracht de overige partijen onder druk te zetten.

Jouw optiek is anders dan de mijne Frank. Parallellen zijn er altijd en overal en kun je naar je eigen hand zetten. Het ongenoegen van de commissie wordt nu vertroebeld.

Het is maar hoe je het bekijkt. Het zou zomaar kunnen dat door al die commentaren meer mensen (ook) de ingezonden brief van de erfgoed commissie gaan lezen.

Het naar je eigenhand zetten klopt inderdaad. Dit heeft JAN ook gedaan bij de vorige verkiezingen. Dit heeft hun banen (raadsleden en wethouder) opgeleverd en geen weg in hun achter tuin. Of dit integer is kun je je afvragen. Er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan en de politiek is gemeen. Het gaat weer om banen en inkomen!! Echter alle (politieke) partijen zijn verantwoordelijk met betrekking tot belangrijke onderwerpen voor Nederweert, zoals de windmolens, het erfgoed, luchtkwaliteit etc. Maar ook voor de vertroebeling en of men wel handelt in het belang van alle burgers van Nederweert.

Beste oppositie, het is toch te hopen dat u aan dit alles eens goed aandacht gaat besteden in de aankomende raadsvergadering. Laat het niet zo zijn dat dit even over de verkiezingen zal worden heen getiteld, want daar zie ik deze coalitie toe in staat !!!

Goed punt doospelnaar. En……als we alles hadden bewaard vanaf de prehistorie dan leefden we nu nog in een grot. Ik denk dat veel mensen dit gedoe over een blok beton met gaten, erg ver vindt gaan. Onderzoeken en vastleggen/archiveren prima. Daarna opruimen en snel een fatsoenlijke brug neer leggen. Daar hebben we nu veel meer aan. Maar dat is maar mijn mening….. iedere andere mening vindt ik ook prima. Kom op mensen, niet te agressief en blijf beleefd. Ik vind het knap dat iemand in deze maatschappij ( dus ook Ria Stals) nog überhaupt bestuurder wilt zijn. Er is altijd wel iemand tegen, en vervolgens moet diegene dit met veel bombarie kenbaar maken als de enige echte waarheid. Vaak door de bestuurder finaal de grond in te boren. Ria chapeau, laat je niet kisten door een paar drammers.

Volgens mij bestaat de meerderheid uit 2 categorieën; meelopers zonder verstand van zaken en mensen die het totaal niet interesseert.

John, nog een categorie nr 3, meelopers met verstand van zaken, en die de meeste bovengenoemde reacties totale onzin vinden, die nix te maken hebben met het artikel.

Voor de geïnteresseerden wil ik u verwijzen naar de nieuwste onderzoeksresultaten over windmolens en het inmiddels bewezen effect op de volksgezondheid. Dat kan veel discussie voorkomen en voorkomt kwetsende opmerkingen naar gedupeerde omwonenden die uw steun hard nodig hebben.

https://www.windwiki.nl/externe-bronnen/

Spelfouten, taalfouten of inhoudelijke feedback? Meld het ons via redactie@nederweert24.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in op Nederweert24 en ontvang elke dag om 12:00 uur het laatste nieuws.

Copyright © 2012–2021 · Nederweert24 · Meijel24 · O ntdek Nederweert · powered by Green2Go | Xperal